KLIENTINFORMATION

Nærværende forretningsbetingelser gælder for alle opgaver, som udføres af advokatfirmaet Michael Bjørn Hansen ApS / Vesterbroadvokaterne ApS – cvr. nr. 38625691, medmindre andet aftales skriftligt.
Advokatfirmaet Michael Bjørn Hansen ApS / Vesterbroadvokaterne ApS driver advokatvirksomhed på adressen: Vester Voldgade 106, st,th., 1552 København V
Vi kan kontaktes på telefon +45 27 20 13 01
Advokater hos Vesterbroadvokaterne er beskikket af Justitsministeriet og medlem af Advokatsamfundet.

Advokatfirmaet Michael Bjørn Hansen ApS / Vesterbroadvokaterne ApS er et anpartsselskab.

Advokat Michael Bjørn Hansen har over 40 år beskæftiget sig med jura. Han har undervist i civilret, formueret, strafferet og skatteret.

Advokat Michael Bjørn Hansen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Som medlemmer af Advokatsamfundet er advokaterne omfattet af reglerne om god advokatskik, de advokatetiske regler samt Advokatsamfundets tilsyn- og disciplinærsystem. Det er derfor muligt at klage over advokaterne og salærer til Advokatnævnet. Du kan læse mere om klagemulighederne på Advokatsamfundets hjemmeside her

Advokatnævnet kan kontaktes via mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk eller ved brev til Advokatnævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

Advokatfirmaet er ansvarligt for den juridiske rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Advokatfirmaet har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de advokatetiske regler hos Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, 1790 København V. Police nr. 900 6881812

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokater og medarbejdere, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Ansvaret er dog beløbsmæssigt begrænset til det beløb, som dækkes af advokatansvarsforsikringen. Advokatfirmaet er ikke ansvarligt for indirekte tab  – herunder driftstab, tab af fortjeneste goodwill, data mv.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

Advokatfirmaet Michael Bjørn Hansen ApS / Vesterbroadvokaterne ApS er omfattet af Advokatsamfundets tilsyn- og disciplinærsystem og af reglerne om god advoaktskik, jf. retsplejelovens §126.

Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

Underretning om indsamling og behandling af personoplysninger

Denne underretning gives for at orientere dig om, at Advokatfirmaet Michael Bjørn Hansen ApS / Vesterbroadvokaterne ApS, har modtaget (eller vil modtage) oplysninger om dig fra andre, og skal derfor oplyse dig om følgende:

  • Advokatfirmaet Michael Bjørn Hansen ApS / Vesterbroadvokaterne ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som er og vil blive modtaget om dig, og kan kontaktes på tlf. nr. 50 45 13 01 og på adressen: Vester Voldgade 106, st. Th, 1552 København V
  • Advokatfirmaet behandler dine personoplysninger med det formål, at yde dig juridisk rådgivning og / eller kunne repræsentere dig under din sagsbehandling ved domstolene osv. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger følger af persondataforordningen artikel 6, stk.1 litra b, idet de behandles for at kunne opfylde det opdrag, som du har givet advokatfirmaet om juridisk bistand. Behandlingen af dine personoplysninger sker (delvist) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der modtages, vil være dem, som advokaten og eventuelle modparter m.v. finder relevante for sagen.
  • Advokatfirmaet behandler følgende kategorier af personoplysning om dig:
  1. Almindelige og personfølsomme oplysninger
  2. Oplysninger om sigtelser for strafbare forhold, straffedomme og lovovertrædelser i øvrigt.
  • Advokatfirmaet videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtager i det omfang det er nødvendigt for at behandle sagen: Offentlige myndigheder, herunder navnlig, domstole, politi, kriminalforsorgen, databehandlere, læger og andre sundhedspersoner, banker, sagens modpart og/eller dennes repræsentant.
  • Advokatfirmaet er omfattet af Hvidvaskningsloven, og vi har derfor pligt til at indhente og opbevare identitetsoplysninger om enhver klient.
  • Advokatfirmaet opbevarer dine personoplysninger, så længe der er et sagligt formål. De fleste oplysninger vil dog senest blive slettet 10 år efter en sags afslutning.
  • Hvis behandling af dine personloplysninger foretages på baggrund af et samtykke fra dig, vil du til enhver tid have ret til at tilbage, påvirker det ikke lovligheden af Advokatfirmaets behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetirækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
  • Du har efter databeskytelsesforordningen ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for Advokatfirmaets alimindelige generelle sletning indtræffer.

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behanlingen, må Advokatfirmaet fremover kun behandle oplysningerne bortset fra opbevaring med dit samtykke, eller med henblik på retskrav kan fastlægge, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Advokatfirmaets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger til direkte markedsføring. Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et strukureret, almindeligt anvendt og maskinlæstbart format, samt at få overført personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Tlf: 27 20 13 01

Adresse

Vesterbroadvokaterne ApS
Vester Voldgade 106, st.th
1552 København V

E-mail mbh@advokatmbh.dk

Vesterbroadvokaterne ApS

27 20 13 01

Uforpligtende tilbud

mbh@advokatmbh.dk